У Черкаському національному університеті чверть століття викладають українську етнологію

Дата: 25-06-2017, 10:05

У Черкаському національному університеті чверть століття викладають українську етнологію
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького є провідним вищими навчальних закладом нашого Шевченкового краю, осердя України, що з-поміж інших регіонів виділяється знаковими історичними постатями та багатющою етнокультурною спадщиною. Тому й не дивно, що в університеті приділяється значна увага вивченню історичної минувшини, всебічне пізнання якої забезпечується поєднанням кількох наукових галузей.
Зокрема, належна увага приділяється дослідженню і викладанню української етнології. Це самостійна гуманітарна наука, покликана вивчати різноманітні аспекти життєдіяльності українського та інших народів, які мають стосунок до нашої минувшини. При цьому основними об’єктами наукового студіювання є духовна та матеріальна культура, повсякденне життя та побут народів, їхнє походження, мовні особливості, фольклор, світоглядні та міфологічні уявлення, традиції, звичаї, обряди і багато інших складових етнічного буття. Саме завдяки цьому відтворюється дивовижний світ культурної розмаїтості людства, в тому числі й багатющий етнокультурний космос українців. Крім того, наукове осягнення цих проблем дозволяє уникати міжетнічних конфліктів і відповідно налагоджувати діалог між народами. Не менш актуальними дослідницькими завданнями є збереження етнокультурного різноманіття людства в умовах глобалізації.

У Черкаському національному університеті чверть століття викладають українську етнологію

Як це не дивно, але якісну етнологічну освіту сьогодні можна здобути далеко не у всіх університетах країни. Черкаський національний університет на цьому тлі становить виняток і наразі має вже чвертьстолітню традицію фахового дослідження та викладання цієї не лише пізнавально-цікавої, але й практично важливої наукової дисципліни.
Відзначаючи сьогодні 25 років наукової та педагогічної діяльності із студіювання та викладання етнологічної науки у стінах Черкаського національного університету, не можна не побачити, що тут сформувалась власна етнологічна наукова школа. Саме її натхненник і очільник – професор Віталій Масненко – ще в далекому 1992 р. першим на Черкащині розробив і почав викладати курс «Етнографія України» на факультеті української філології, за спеціалізацією «українська мова, література та народознавство».

Не лише наукова, але й громадянська значущість і важливість дисципліни спонукало керівництво університету вже наступного року запровадити викладання цього курсу й на інших факультетах. Нині студенти практично всіх навчально-наукових інститутів і факультетів вивчають курси «Етнографія України» та «Етнологія». Звісно, найглибше етнологічні проблеми опановують студенти-історики. Викладання цих дисциплін забезпечують провідні фахівці кафедри історії України Навчально-наукового інституту історії і філософії – доктори історичних наук, професори В.В. Масненко, В.Ф. Боєчко, Л.І. Синявська, кандидати історичних наук, доценти К.В. Івангородський, А.І. Темченко, котрі добре знані як фахівці та мають поважний науковий авторитет серед вченого співтовариства істориків та етнологів, зокрема й за кордоном.
Саме ця етнологічна наукова школа Черкаського національного університету плідно працює й на ниві підготовки магістрів-істориків, які навчаються за спеціальністю «Етнологія» та в майбутньому стануть висококваліфікованими спеціалістами у цій галузі. Відповідна магістерська програма діє в університеті з 2012 р. В її межах магістранти опановують такі курси, як теорія етносу та етнічних процесів, історія етнології, етнологія Європи, соціальна антропологія, культурна антропологія, антропологія міста та субкультур, історична етногеографія, етнодемографія, етнополітологія, методика польових етнографічних досліджень, етнічна культура зарубіжних українців, етнічна ментальність та багато інших. З метою антропологізації навчання, одна з аудиторій ННІ історії і філософії обладнана як етнологічний музей, в якому студенти можуть безпосередньо вивчати етнографічні експонати.
Кафедра історії України також активно співпрацює з українськими академічними інституціями. Зокрема, з 2006 р. при кафедрі спільно з головним науковим етнологічним центром– Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського Національної академії наук України функціонує Черкаська етнологічна лабораторія. За період існування етнологічної школи в університеті кілька науковців захистили кандидатські дисертації за спеціальністю «Етнологія» (зокрема, І.В. Звірковський – «Етнокультурний фактор в українсько-російських відносинах», А.І. Темченко – «Українські лікувальні замовляння: вербально-акціональні універсалії, символіка та семантика», К.В. Івангородський – «Етносоціальні процеси в південних староствах Київського воєводства (друга половина XVI – перша половина XVII ст.)»).

Кафедра історії України є також постійним організатором наукових форумів з проблем історії та етнології, як всеукраїнських, так і міжнародних. Позитивний резонанс у науковому світі мали Міжнародні наукові конференції: «Проблеми досліджень усної історії східноєвропейських сіл 1920–1940 років» (1998 р.); «Етносоціальні процеси на Середньому Подніпров’ї: минуле і сучасність» (1999 р.); «Етнічна та соціальна історія як напрями у сучасній українській історичній науці» (2008 р.); «Історія українського традиційного млинарства» (2009 р.). За результатами останньої розпочато вихід спеціалізованого наукового журналу «Український млинологічний альманах».
Не можна не відзначити і солідну бібліографію наукових здобутків етнологічної школи Черкаського національного університету, котра нараховує сотні монографій, підручників, посібників, статей, у яких опубліковані результати багаторічних досліджень співробітників кафедри. Насамперед варто відзначити такі публікації: Масненко В.В., Мельник Т.О. Основи антропології: навчально-методичний посібник (1998); Масненко В.В. Історична думка та націотворення в Україні (2001); Присяжнюк Ю.П. Ментальність і ремесло історика: методологічна парадигма селянствознавчих студій в Україні на зламі XX–XXI ст. (2006); Присяжнюк Ю.П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2007); Масненко В.В. Українська етнологія: навчально-методичний посібник для студентів-істориків (2008); Масненко В.В., Ракшанов В.Б. Українська хата: науково-популярне видання (2012); Івангородський К.В. Етносоціальний вимір українського козацтва (2012); Темченко А.І. Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми (2014) та багато інших.
Таким чином, можна констатувати, що сьогодні у стінах Черкаського національного університету склалися надзвичайно потужні традиції етнологічної науки. Сподіваємося, що вчені етнологічної школи лише примножуватимуть їх, готуючи перспективних висококваліфікованих спеціалістів у галузі етнології, студіюючи найважливіші та найактуальніші проблеми у царині цієї галузі історії, посідаючи провідні наукові позиці в процесі пізнання етнічного та національного буття українців.

Костянтин Івангородський

Черкаси наживо

Спецтеми

Погода

Погода